AutoHotkey Documentation

AutoHotkey v1.1 at autohotkey.com.

AutoHotkey v1.1 at GitHub.

AutoHotkey v2.0-alpha.